dränering

Vad är fastighetsdränering?

Fastighetens dränering är ett avloppssystem som leder avloppsvattnet från fastigheten till det allmänna avloppssystemet. Avloppsvatten är smutsigt vatten och regnvatten från rännor och dräneringssystem. Avloppsvattnet matas till det offentliga avloppssystemet antingen i ett blandningssystem eller i ett separationssystem. I blandningssystemet går båda typerna av avloppsvatten samman i ett rör. I separationssystemet leder två rör från fastigheten in i avloppssystemet. Respektive kommun där du bor avgör om systemet är blandat eller separerat. Därför driver kommunen antingen ett huvudrör som avloppssystem eller två separata rör. Varje ägare ansvarar för underhållet av fastighetens dränering. Det spelar ingen roll om huset och fastigheten används privat eller kommersiellt. Alla normer och lagbestämmelser för din bostad finns i respektive kommuns avloppsregler. Varför är markdrenering viktig? Ett professionellt och modernt dräneringssystem består inte bara av ett rörsystem som leder från huset till avloppssystemet. Snarare säkerställer systemet att inget spillvatten ”rinner tillbaka” varken genom ett lyftsystem eller genom backflödesventiler. ”Brandkåren var tvungen att pumpa källaren tom i natt.” Sådana uttalanden hörs mer och mer efter så kallade ”kraftigt regn”. Anledningen är ett bakslag med nederbörd i avlopp. I kraftigt regn eller åskväderregn faller en stor mängd nederbörd på relativt små områden på kort tid. Kanalsystemet är inte upp till dessa mängder vatten på många ställen. Kanalerna går fulla och då rinner inte vattnet. Det som är värre är överskottet av vatten från det offentliga avloppssystemet, som pressar in i de privata avloppsrören på fastigheten. Om trycket är för högt, om det finns inget lyftsystem eller bakflödesklaff, är källaren full. Vattnet i avloppet kan komma från de nedre dräneringsplatserna, särskilt i byggnader med en källare, vars golvplatta och därmed husanslutningarna ligger under toppen av tomten (klyftor, pipar, tvättmaskin, toaletter, duschar). Källare används vanligtvis som hobby- och fritidsrum, eller det finns en tvättstuga eller som en verkstad. En skada på flera tusen euro är inte ovanlig. I princip måste varje fastighetsägare skydda sig mot sådana återflödeshändelser på eget ansvar. Skydda egendom med professionell dränering av fastigheter Avloppsstation för avlopp Avloppsvatten som samlas under bakflödesnivån kanaliseras till det allmänna avloppssystemet via ett lyftsystem. Detta gäller praktiskt taget alla källarbyggnader som har tvättmaskin, handfat, toalett eller dusch i källaren. Ett korrekt installerat lyftsystem med lämplig rörledning säkerställer att inget avlopp från avloppssystemet tränger in i byggnaden och att avlopp som samlas i byggnaden samtidigt transporteras bort under en uppbyggnad i det allmänna avloppet. Underhåll av dräneringssystemet Malmös dräneringssystem kan bara fullfölja sin uppgift om de är funktionella. Regelbundet underhåll rekommenderas så att dräneringssystemet fungerar smidigt i en nödsituation. Avloppslyftanläggningar bör kort kontrolleras för deras funktion en gång i månaden. Underhåll av en specialist bör utföras var sjätte månad i flerfamiljshus, en gång om året för enfamiljshus. Dräneringssystem för specialfall Mark- och regnvattenavlopp som ligger runt huset får inte anslutas till en avlopps- eller blandvattenkanal. Om de leds in i en vattenmassa (tar emot vatten) eller är anslutna till en ytvattenkanal, kräver de ett backflödesskydd. Vem ansvarar för skada? Om vattenskadorna är en bakvattenhändelse, är kommunerna, operatörerna av avloppssystemet inte ansvariga. Varje hus

Läs mer »